DBL Latexspuiten

latexspuiten

Disclaimer voor https://www.dbl-latexspuiten.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.dbl-latexspuiten.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door DBL Strak en Snel Latexspuiten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

dbl-latexspuiten.nl spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

dbl-latexspuiten.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt dbl-latexspuiten.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan dbl-latexspuiten.nl  geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van – of fouten of vertraging in – het verstrekken van informatie.
dbl-latexspuiten.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

dbl-latexspuiten.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dbl-latexspuiten.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij dbl-latexspuiten.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of een overeenkomst met dbl-latexspuiten.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

dbl-latexspuiten.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.dbl-latexspuiten.nl/ op deze pagina.